Účtovníctvo nie je jednoduché a vôbec nie zábavné, sústreďte sa teda na to v čom ste dobrí.

Stres a starosti s vedením Vášho účtovníctva nechajte na nás.

Rýchle, flexibilné a profesionálne služby kedykoľvek potrebujete.

- flexiUcto.sk

Účtovníctvo našim klientom vedieme v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na základe dokladov, ktoré nám predložia. Vedenie účtovníctva vyžaduje zodpovedný prístup, ktorý naša spoločnosť zabezpečuje na vysokej úrovni. Celé účtovníctvo, ako aj výkazy s tým spojené, sú vypracovávané s dostatočným predstihom pred určeným termínom. Zároveň sa staráme o to, aby sa náš klient nezaťažoval premýšľaním o tom, ako sa ho týkajú rôzne zmeny v zákonoch. Každý náš klient je vopred informovaný o všetkých zmenách v zákonoch a vyhláseniach, ktoré môžu mať vplyv na jeho podnikanie.

Názov jednoduché účtovníctvo síce vychádza s toho, že administratíva a vedenie účtovníctva by malo byť jednoduché, ale nie vždy je to tak. Hlavne pri vedení jednoduchého účtovníctva, kde si daňové výdavky neuplatňuje daňovník paušálne, existuje veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výšku daňového základu (ide hlavne o jeho zníženie). Klientom pomáhame nájsť všetky tieto faktory a položky, ktoré mu zákon povoľuje následne odpočítať od daňového základu. To isté platí aj pri odpočtoch DPH, kde zasa naopak pomáhame posudzovať uplatniteľnosť odpočítateľných položiek DPH.

V prípade vedenia komplexnej účtovnej agendy zabezpečujeme:


 • Spracovávanie a posudzovanie prvotných dokladov z hľadiska oprávnenosti a daní
 • Vypracovanie peňažného denníka – evidencia výdavkov a príjmov
 • Evidencia majetku
 • Kniha jázd
 • Evidencia dane z pridanej hodnoty
 • Spracovanie účtovnej závierky - výkazov k účtovnej závierke, daňové priznanie
 • Účtovné a daňové poradenstvo

Podvojné účtovníctvo je veľmi komplexný systém a jeho vedenie vyžaduje vysokú mieru zodpovednosti a praxe. S novými klientmi sa snažíme od začiatku čo najviac komunikovať a u každého sa snažíme nájsť vhodný systém, ktorý by vyhovoval obom stranám. Taktiež je možná aj dohoda o splnomocnení na komunikáciu s úradmi (daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa), kde našich klientov odbremeníme od náročnej komunikácie s týmito inštitúciami.

Komplexná účtovná agenda u nás zahŕňa:


 • Účtovný denník
 • Hlavná kniha
 • Kniha pohľadávok a záväzkov
 • Kniha majetku a odpisov
 • Kniha jázd
 • Pokladničná kniha
 • Evidencia dane z pridanej hodnoty
 • Realizácia mesačných, štvrťročných, polročných prehľadov podľa požiadavky klienta
 • Spracovanie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky a výkazov k účtovnej závierke, daňové priznanie
 • Účtovné a daňové poradenstvo

Mzdovú agendu zabezpečujeme aj zvlášť, máme bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Podľa požiadaviek klienta vieme poskytnúť kompletnú dokumentáciu, ako aj podklady k zaúčtovaniu miezd. Vieme zabezpečiť kompletnú komunikáciu s úradmi, štatistické prepočty mzdových nákladov, ako aj mzdový forecasting.

Súvisiace služby so mzdovou agendou:


 • výpočet miezd, odvodov a daní podľa predložených podkladov
 • vypracovanie mesačných výkazov, prihlášok a odhlášok pre poisťovne
 • štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
 • ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • vypracovávanie pracovných zmlúv

V Slovenskej republike je problematika daní upravovaná samostatnými právnymi normami, ktoré sú ďalej dopĺňané nariadeniami vlády Slovenskej republiky, vyhláškami a opatreniami Ministerstva financií SR, pričom nadväzujú na ďalšie právne normy. Našim klientom ponúkame široké spektrum poradenských služieb v oblasti daní. Poradenstvo zahŕňa konzultácie, posudzovanie daňovej uplatniteľnosti nákladov, vypracovanie výkazov, komunikácia s daňovým úradom.

Daňové priznanie podáva vo všeobecnosti každý, koho príjmy v zdaňovacom období presiahnu 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2-násobku sumy životného minima. Najčastejším prípadom, kedy fyzická osoba daňové priznanie napriek tejto skutočnosti podať nemusí, je, ak poberá len príjmy zo závislej činnosti a požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov (pri splnení všetkých náležitostí vyžadovaných zákonom).

Naša spoločnosť ponúka vypracovanie takýchto podaní už do 3 dní od poskytnutia všetkých potrebných podkladov alebo do 24 hodín za expresný príplatok ktorý býva max. 50 % z bežnej sumy. Vypracovaný výkaz Vám zašleme na email alebo poštou, prípadne priamo na daňový úrad, pokiaľ nám ho prídete osobne podpísať. K výkazu poskytujeme všetky potrebné informácie, posledné termíny zasielania, platby, čísla účtov platieb, ako aj adresy daňových úradov, kde sa má výkaz zaslať.

Ponúkame vypracovanie daňového priznania aj pre právnické osoby. Pokiaľ si u nás klient účtovníctvo neviedol, ponúkame tiež kontrolu zaúčtovaní počas celého roka, posúdenie nákladov z daňového hľadiska, vypracovanie všetkých druhov výkazov a poznámok k výkazom.

Povinnosť registrovať sa majú subjekty, ktoré dosiahli za najviac dvanásť predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 35 000 €. Dobrovoľne sa môžu registrovať i osoby, ktorým nevznikla povinnosť registrácie. Takto postupujú zvyčajne subjekty, ktoré obchodujú s platiteľmi dane.

Ponúkame vedenie kompletnej agendy DPH od konzultácií cez posudzovanie položiek, ktoré majú alebo nemajú vplyv na DPH až po vypracovanie výkazov. Výkazy vieme vypracujeme aj do 48 hodín od doručenia všetkých podkladov. Taktiež vieme zabezpečiť aj kompletnú komunikáciu z daňovým úradom.

Po dohode s klientom vypracujeme všetky druhy daňových výkazov, poskytujeme poradenstvo, ako aj komunikáciu s úradmi. Výkazy vieme vypracovať do 48 hodín od doručenia všetkých podkladov.

Ostatné dane predstavujú napr. daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel, spotrebné dane.

Ekonomické poradenstvo a administratívne služby predstavujú doplnkové služby pre našich klientov, ako napríklad tieto:


 • pomoc a poradenstvo pri zakladaní obchodnej spoločnosti, živnosti
 • pomoc a poradenstvo pri zmene obchodnej spoločnosti, živnosti
 • riešenie daňovej optimalizácie a účtovných problémov
 • zastupovanie klienta v styku s inštitúciami (ORSR, ZRSR, DÚ, poisťovne, iné úrady)
 • vypracovanie interných smerníc, finančných analýz, štatistických výkazov, systémov riadenia ekonomických činností
 • zabezpečenie BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov), PO ( požiarnej a protipožiarnej ochrany), hygienických posudkov
 • triedenie, zakladanie, kopírovanie a archivácia písomností (pošta, faxy, maily, dokumenty)
 • vyplnenie tlačív a dokladov a ich následne doručenie príslušnej inštitúcií
 • príprava pracovných zmlúv, iných zmlúv - dohôd o hmotnej zodpovednosti a iné
 • spracovanie vyúčtovania cestovných výdavkov pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
 • korektúry a prepisovanie textov
 • odborné poradenstvo v oblasti ekonomiky, účtovníctva, miezd a personalistiky

Cena za naše služby sa stanovuje pre každého klienta individuálne za základe prvotných informácií o klientom požadovaných službách (keďže vedenie účtovníctva závisí od typu a počtu spracovávaných položiek).Informatívne ceny jednotlivých služieb:

Vedenie jednoduché účtovníctva: od 15 €/mes.
Vedenie podvojného účtovníctva: od 55 €/mes.
Daňové priznanie pre FO, SZČO, živnostníkov : od 65 €
Daňové priznanie pre PO : od 100 €
Rôzne druhy výkazov: od 15 €/výkaz
Kompletná mzdová agenda: od 7 €/mes./zamestnanec
Ekonomické poradenstvo, administratívne služby: 15 €/hod.

Sme mladý dynamický kolektív účtovníkov, daňových-ekonomických poradcov a administratívnych pracovníkov. Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb pre podnikateľov a obchodné spoločnosti v oblasti účtovníctva, miezd, daní a ekonomického poradenstva.

Medzi našich klientov patria hlavne fyzické osoby – živnostníci a menšie spoločnosti, kde vieme zabezpečiť kompletnú účtovnú agendu popri rýchlom, flexibilnom a hlavne profesionálnom prístupe ku klientovi za bezkonkurenčnú cenu.

Našim klientom vedieme účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na základe dokladov, ktoré nám predložia.

Poskytovanie našich služieb je poistené poistnou zmluvou za zodpovednosť na výkon našej činnosti. Týmto sme krytí proti škodám, ktoré by boli preukázané a spôsobené našou spoločnosťou. Samozrejme, toto poistenie sme nikdy nevyužili.

Dôvodov, prečo zveriť Vaše účtovníctvo práve nám, je niekoľko. Naše služby budú pre Vás lacnejšie ako interný zamestnanec; nemusíte sa trápiť s rôznymi kurzami a školeniami, sledovaním aktuálnych predpisov a zákonov; odbúrame Vám náklady na kúpu a aktualizácie účtovného software; ručíme Vám za nami poskytnuté služby; vieme Vás odbremeniť od návštev a čakania v rade na úradoch; spracujeme pre Vás mesačné, štvrťročné, ako aj koncoročné daňové prehľady; vedenie Vášho účtovníctva flexibilne prispôsobíme Vašim požiadavkám; komunikácia aj prostredníctvom internetu, či už v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku…

Pre väčšinu z Vás sme neznámou firmou; oblasť nášho podnikania okrem iného v sebe zahŕňa dôveru a diskrétnosť. Skúsme sa teda postupnými krokmi k tomuto dopracovať. Ak teda máte chvíľku čas, neváhajte nás kontaktovať mailom, telefonicky či krátkym osobným stretnutím a sami si na základe našich reakcií vytvorte vlastný reálny obraz o tom, či nám môžete zveriť Vaše účtovníctvo.

Po úvodnej komunikácii/stretnutiach a nastavení vzájomných podmienok spolupráce podpíšeme zmluvu o poskytovaní služieb.Konkrétne vedenie účtovníctva môže prebiehať viacerými spôsobmi:

Vedenie účtovníctva v priestoroch klienta – na základe vopred stanoveného harmonogramu náš pracovník spracúva podklady na Vašom pracovisku (tento spôsob je vhodný pre spoločnosti vlastniace licenciu k účtovnému programu, prípadne využívajú rôzne prepojenia na tento účtovný program; resp. pre spoločnosti s veľkým počtom mesačných dokladov).

Vedenie účtovníctva u nás – podklady pre vedenie účtovníctva klient v stanovených termínoch odovzdá našej spoločnosti - prostredníctvom internetu, osobného stretnutia či doručenia kuriérom. Vzdialenosť teda nie je žiadnou prekážkou. Tento spôsob je veľmi jednoduchý a rýchly; pri ňom Vás prostredníctvom mailovej, prípadne telefonickej komunikácie ľahko usmerníme, ktoré podklady budeme k vypracovaniu žiadaného výstupu potrebovať. Taktiež reakcia na Vaše otázky/pripomienky prebieha bezproblémovo a flexibilne (tento systém je určený hlavne pre živnostníkov, malé spoločnosti s nízkym počtom dokladov; resp. ak nemáte licenciu na účtovný program).

Kombinovaný systém – zmiešaný systém predstavuje špeciálne nástroje, kde vieme poskytovať plnohodnotné účtovné služby pomocou software na internete, klient si po odovzdaní podkladov vie aktuálny stav svojho účtovníctva kontrovať on-line.

Požiadavky a potreby každého klienta sú individuálne, snažíme sa preto dohodnutú spoluprácu riešiť „na mieru“. Bez ohľadu na spôsob komunikácie a vedenia účtovníctva budú naše služby poskytnuté kvalifikovanými účtovníkmi.

Kontaktovať nás môžete na info@flexiucto.sk, cez náš kontaktný formulár, alebo na telefónnom čísle 0908 234 485.